Кумитаи рушди сайёҳии
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

КУМИТАИ РУШДИ САЙЁҲИИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ ИШҒОЛИ МАНСАБҲОИ ХОЛИИ МАЪМУРИИ ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ОЗМУН ЭЪЛОН МЕНАМОЯД.

1. Мутахассиси пешбари Раёсати рушди сайёҳии Кумита – 1 ҷой

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-           тањсилоти олии касбӣ дар соҳаи сайёҳӣ, идоракунии давлатӣ, иқтисодӣ, муносибатҳои байналмилалӣ ва дигар ихтисосҳои ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ;

-           1 сол собиқаи умуии меҳнатӣ;

-           донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, як забони хориљї;

-           донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-           донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, ки уњдадорињои мансабии мутахассиси Шуъбаро  ба танзим медароранд;

-           мављудияти малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

-           на камтар аз 1 маротиба дар 3 сол баланд бардоштани тахассуси касбї;

-           кор карда тавонистан бо компютер.

 Мутахассиси Шуъба бояд ба талаботи махсус љавоб дињад:

-           дорои донишу малака барои истифодабарии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соња ва хизмати давлатї (мењнат) бошад.

Маоши мансабї 1286,5 сомонӣ, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

2. Мутахассиси пешбари Бахши иқтисод ва банақшагирии Кумита – 1 ҷой

Талаботи тахассусї барои довталабон:

-           тањсилоти олии касбии иќтисодї, молиявї ва дигар ихтисоси ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ;

-           1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

-           донистани таърих, фарњанг, муќаддасоти миллї, забони давлатї, як забони хориљї;

-           донистани самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон;

-           донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, ки уњдадорињои мансабии мутахассиси Шуъбаро  ба танзим медароранд;

-           мављудияти малакаи хуби муошират, аз љумла мањорати ба роњ мондани њамкорї њангоми татбиќи манфиатњои давлатї;

-           на камтар аз 1 маротиба дар 3 сол баланд бардоштани тахассуси касбї;

-           кор карда тавонистан бо компютер.

Мутахассиси Шуъба бояд ба талаботи махсус љавоб дињад:

-           дорои донишу малака барои истифодабарии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соња ва хизмати давлатї (мењнат) бошад.

Маоши мансабї 1286,5 сомонӣ, иловапулї барои собиќаи хизмати давлатї аз рўи љадвали ягонаи тарифї.

Барои иштирок дар озмун аз довталабон њуљљатњои

зерин талаб карда мешаванд:

-аризаи шахсї ба номи Раиси Кумитаи рушди сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон;

-вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо бо 2 дона акси андозаи 4х6 (маълумотњои шахсї ва фаъолияти мењнатї даќиќ ва фањмо нишон дода шавад);

-тарљумаи њол (хаттї ва чопї);

-нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот;

-нусхаи дафтарчаи мењнатї (ба ѓайр аз њолатњое, ки шахс собиќаи мењнатї надорад);

-маълумотнома дар бораи вазъи саломатї (шакли № 038);

-нусхаи гувоњномаи раќами мушаххаси андозсупоранда (ИНН);

-эъломия дар бораи даромадҳо ва вазъи молу мулкии худ (эъломияи андоз);

-нусхаи шиноснома;

-нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро  адо намудаанд).

-маълумотнома аз љои истиќомат;

-маълумотнома оиди доѓи судї (ИТС);

-нусхаи шањодатномаи суѓуртаи давлатии иљтимої (СИН);

-маълумотнома (объективка) дар шакли хаттї ва электронї.

Њуљљатњо аз љониби Бахши кадрњо ва таъминоти њуќуќии Кумитаи рушди сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар муњлати 21-рўз баъди чопи аввалини эълон дар шакли хаттї ќабул карда мешаванд.

Суроѓа: шањри Душанбе, кўчаи Академик Раҷабовҳо 3,

индекс: 734025, тел: (372) 27-85-79